دبیرخانه و مدیریت پروژه بین المللی جهان درشب ، در موارد پیش بینی نشده وغیر منتظره که باعث عدم اجرای کارگاه  شود هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت
شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند , انصراف از شرکت در دوره پس از ثبت نام تا پایان بهمن ماه ممکن بوده و 80 درصد مبلغ واریزی ، مسترد خواهد شد.
پس از ثبت نام امکان واگذاری سهمیه شرکت در کارگاه به غیر ، ممکن نیست.

اگر عضو حقیقی یا حقوقی انجمن نجوم ایران هستید کد عضویت را دقیق و به درستی وارد کنید. در صورتی که عضو نبوده و عضویت انجمن را تایید کرده و کد اشتباهی وارد نمایید ثبت نام شما رد و وجه واریزی شما با کسر 20 درصد از مبلغ واریزی به شما مسترد میگردد.
گزینه ساکن شهر زنجان برای کسانی است که واقعا ساکن شهر زنجان بوده و هیچ کدام از خدمات اسکان یا پذیرایی حاضرین در کارگاه را لازم ندارند و توسط برگزار کنندگان 
چک خواهد.