تصویر نجومی روز ناسا: تجمع سیاهچاله ها در مرکز کهکشان

تصویر نجومی روز ناسا: تجمع سیاهچاله ها در مرکز کهکشان


طبق نظر سنجی غیر رسمی که اخیراً اتفاق افتاده، ستاره شناسان، هنوز به یک اسم جامع برای گروه سیاهچاله ها نرسیدهاند و به یک اسم نیاز دارند.


دایره های قرمز رنگی که در این تصویر اشعه ایکس رصدخانه چاندرا مشخص شده است، گروهی از سیاهچاله ها را نشان میدهد که عضوی از سیستم ستارهای دوتایی هستند.


سیاهچاله هایی با جرم 5 تا 30 برابر جرم خورشید به صورت دوتایی، در جایی به اندازه 3 سال نوری در مرکز کهکشان ما، جمع شدهاند؛ جاییکه سیاهچاله پرجرمی که با نام کمان ای (Sagittarius A یا Sgr A) شناخته میشود، قرار دارد.


دایره های زرد رنگ، منابع پرتو ایکسی هستند که احتمالاً نشان دهنده ستاره های نوترونی کم جرمتر یا ستاره های کوتوله سفیدی که در سیستم ستارهای دوتایی هستند، میباشد.


سیاه چالهها به تنهایی غیرقابل مشاهده هستند، اما به عنوان عضوی از سیستم دوتایی، موادی را از ستاره همدم معمولی خود، جذب میکنند و پرتوهای ایکس، به وجود میآورند.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: NASA/CXC / Columbia Univ./ C. Hailey et al

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top