تصویر نجومی روز ناسا: سحابی مستطیل قرمز از نگاه هابل

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی مستطیل قرمز از نگاه هابل


سحابی غیرعادی مستطیل قرمز، چگونه شکل گرفته است؟


در مرکز سحابی، یک سیستم ستاره دوتایی سالخورده قرار دارد که بدون شک به سحابی نیرو میبخشد اما این موضوع، رنگ سحابی را توجیه نمیکند.


شکل عجیب مستطیل قرمز، احتمالاً به خاطر وجود دایرهای ضخیم از غبار است که جریان خروجی از این سحابی را تحت فشار قرار میدهد و آن را شبیه مخروط میکند.


از آنجایی که ما این دایره غبار را از لبه نگاه میکنیم، مرز لبه های این مخروط، شبیه حرف ایکس (X) به نظر میرسد.


علت به این شکل در آمدن رنگهای غیرمعمول این سحابی، کمتر شناخته شده است اما طبق حدس و گمان های زده شده، رنگ سحابی، به خاطر وجود مولکول های هیدروکربن است؛ هیدروکربن، به عنوان سنگ بنای ساختمان حیات آلی شناخته میشود.


سحابی مستطیل قرمز، در فاصله حدوداً 2300 سال نوری از زمین به سمت صورت فلکی تک شاخ، قرار گرفته است. در این تصویر که اخیراً از پردازش تصاویر تلسکوپ فضایی هابل به دست آمده، جزئیات سحابی به خوبی  مشخص شده است.


در چند میلیون سال آینده، ز آنجاییکه یکی از ستاره های مرکزی سحابی، سوخت هستهایش را به اتمام خواهد رساند، سحابی مستطیل قرمز، احتمالاً تبدیل به یک سحابی سیاره نما خواهد شد.See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: Hubble, NASA, ESA; Processing & License: Judy Schmidt

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top